JUNGHEINRICH

JUNGHEINRICH SHOP AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatıyla Jungheinrich İstif Makinaları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Jungheinrich”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizi işlemekteyiz ve bu kapsamda kişisel verilerinizin güvenliği için tüm teknik ve idari tedbirleri almaktayız. İşbu Jungheinrich Shop Aydınlatma Metni ile kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında sizleri bilgilendiriyoruz.

Bu kapsamda, Jungheinrich, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;

    o Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma,

    o Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

    o Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

    o İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

    o İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkelerine uygun olarak işleyecektir.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

(i) Jungheinrich Shop alışveriş sitesi üzerinden gerçekleştirilen faaliyetler dahilinde,adınız/ soyadınız, cinsiyetinizi (bay/ bayan), ticaret unvanınızı, vergi kimlik numaranızı, e-posta adresinizi, telefon numaranızı, adresinizi (adres, posta kodu, il) ve parolanızı, üyelik/ kullanıcı hesabınızın oluşturulması, oluşturulan üyelik/ kullanıcı hesaplarının kaydının tutulması ve takibinin yapılması, üyelik/ kullanıcı hesabınız üzerinden ürün ve hizmetlere ilişkin siparişlerinizin durumunu takip edebilmenizin, talep listenizi yönetebilmenizin ve fatura/ teslimat adresleri için adres defteri oluşturabilmenizin sağlaması, Jungheinrich Shop alışveriş sitesi üzerinden ürün ve hizmetlere kolaylıkla erişebilmeniz, ürün ve hizmetleri satın almanız halinde Jungheinrich nezdinde kullanılan program ve sistemlere müşteri kaydınızın oluşturulması ve cari hesabınızın tanımlanması, diğer müşterilerimizden ayırt edilmeniz, üyelik/ satış sözleşmesinden doğan yükümlülüklerimizin ifası ve bu kapsamda ürün ve hizmet satışına ilişkin süreçlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, gerekli iş/ işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelerin düzenlenmesi, ürün ve hizmetlerin sizlere en iyi koşullarda sunularak güvenilir ve kesintisiz bir şekilde tarafınıza ulaştırılması,faturaların düzenlenmesi ile diğer muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi,satış sürecinin ve yapılan iş/ işlemlerin eksiksiz takibinin sağlanması, sizinle iletişim kurulması ile iletişim sırasında size hitap edilmesi ve saklama ve arşivleme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi;

(ii) Jungheinrich Shop alışveriş sitesi üzerinden gerçekleştirilen faaliyetler dahilinde alışveriş geçmişinizi, satış sözleşmesinden doğan yükümlülüklerimizin ifası ve bu kapsamda ürün ve hizmet satışına ilişkin süreçlerin yürütülmesi, gerekli iş/ işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelerin düzenlenmesi, ürün ve hizmetlerin pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, tercih ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda kişiselleştirilmesi ve bu kapsamda ürün ve hizmetlere ilişkin tekliflerin özelleştirilerek sunulması;

(iii) Jungheinrich Shop alışveriş sitesini ziyaret etmeniz halinde, internet sitesinde faaliyet analizi ve kullandığımız çerezler vasıtasıyla elde ettiğimiz bilgilerinizi (giriş-çıkış saatiniz, IP adresiniz, erişilen dosyanın adı ve URL'si, erişim sağlamak için kullanılan web sitesi/uygulama (yönlendiren URL), kullandığınız tarayıcı ve uygun olması durumunda internet özellikli bilgisayarınızın işletim sistemi ve erişim sağlayıcınızın adı) 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, ürün ve hizmetlere ilişkin size uygun reklam, tanıtım ve tekliflerin sunulabilmesi için profiller oluşturulması, internet sitemizin kullanışlı olmasının ve düzgün bir şekilde çalışmasının sağlanması, internet sitemize ulaşılmasının analizi ile sistem güvenliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi

amaçlarıyla işlemekteyiz.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verilerinizi, Jungheinrich Shop alışveriş sitesini ziyaretiniz kapsamında doldurmuş olduğunuz “hesap oluştur” formu, gerçekleştirdiğiniz işlemler ve kullanılan çerezler vasıtası ile otomatik olan yollarla toplanmakta olup; tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla ve KVKK 5. maddesinde belirtilen,

    o Kişisel veri işlemesinin kanunlarda açıkça öngörülmesi,

    o Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması,

    o Sözleşmesinin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,

    o Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Jungheinrich’in meşru menfaatleri için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanarak işlemekteyiz.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz; yurt dışındaki tedarikçilerimize kişisel verilerinizin saklama ve arşivleme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi ile hizmet ve faaliyetlerimizi sunabilmemiz amaçlarıyla KVKK’nın 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

    a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

    b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

    c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

    ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

    d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

    e. 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

    f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

    g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

    ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle verikoruma@jungheinrich.com.tr bize ulaşarak iletebilirsiniz. Başvurunuz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren, başvurunuzun niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Functional Cookies are disabled!

If you like to talk to a professional agent via chat you need to give us permission to enable functional cookies. We can enable for you if you press the button bellow or you can configure the cookies by chosing cookie settings bellow.